โปสเตอร์แนะนำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
เรื่อง นิทานพื้นบ้าน จัดทำโดย นางสาวกานต์ธิดา โพธิ์สุ
เรื่อง สวนญี่ปุ่น จัดทำโดย นายอนุศิษฏ์ นันสีบุตร
เรื่อง โภชนาการ จัดทำโดย นายนภัสกร มหาวงค์
เรื่อง ไม้ในวรรณคดีไทย จัดทำโดย นางสาวสุพัตรา อินทริง
เรื่อง การละเล่นพื้นเมือง จัดทำโดย นางสาวศุจินทรา โพธิ์สุ
เรื่อง ตุ๊กตาไทย จัดทำโดย นายเนวิน อินทร์พรหม
เรื่อง ข้าวโพด จัดทำโดย นางสาวนันทิยา สมรฤทธิ์
เรื่อง อากาศยาน จัดทำโดย นายธีรนัย เสนเพ็ง
เรื่อง วัดจีน จัดทำโดย นางสาวกัญญาณัฐ ทีใหญ่