จุลสาร สื่อส่งเสริมการอ่านจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
เรื่อง โภชนาการ จัดทำโดย นางสาวไอลดา บริเอก
เรื่อง กล้วยไม้ จัดทำโดย นางสาวอักษราภัค ไชยริบูรณ์
เรื่อง สวนญี่ปุ่น จัดทำโดย นางสาวอนันตญา ติยะบุตร
เรื่อง หินเปลือกโลก จัดทำโดย นางสาวสุวรีย์ คำชนะ
เรื่อง บัว จัดทำโดย นางสาวสุพัตรา อินทริง
เรื่อง ไม้ในวรรณคดีไทย จัดทำโดย นางสาวสุชานุช ติยะบุตร
เรื่อง โภชนาการ จัดทำโดย นางสาวศศิธร ศิริวงศ์
เรื่อง ตุ๊กตาไทย จัดทำโดย นางสาวศศิธร มหาวงศนันท์
เรื่อง สวนไทย จัดทำโดย นางสาววรารัตน์ มัยวงค์
เรื่อง ผึ้ง จัดทำโดย นางสาววนิดา สุตัน
เรื่อง สวนพฤกษศาสตร์ จัดทำโดย นางสาวนาฏตยา อินทริง
เรื่อง ข้าวโพด จัดทำโดย นางสาวนันทิยา สมรฤทธิ์
เรื่อง ไม้ในวรรณคดีไทย จัดทำโดย นางสาวธิติสุดา ป้องทอง
เรื่อง ไม้ในวรรณคดีไทย จัดทำโดย นางสาวทิพรดา มหาวงศ์
เรื่อง ภูมิปัญญาไทย จัดทำโดย นางสาวฐิติภัค ยิ่งยงค์
เรื่อง บรรยากาศและการตรวจอากาศ จัดทำโดย นางสาวจิราภรณ์ พรมจอม
เรื่อง นิทานพื้นบ้าน จัดทำโดย นางสาวเครือวัลย์ อินทรักษ์
เรื่อง สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน จัดทำโดย นางสาวกิ่งฟ้า ศรีชาลี
เรื่อง นิทานพื้นบ้าน จัดทำโดย นางสาวกานต์ธิดา โพธิ์สุ
เรื่อง วัดจีน จัดทำโดย นางสาวกัญญารัตน์ ทีใหญ่
เรื่อง ผีเสื้อ จัดทำโดย นางสาวกมลรัตน์ สืบผาง