บทความน่าอ่าน
รวมธนบัตรที่ระลึกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

รวมธนบัตรที่ระลึกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

ครั้งที่ 1 บัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหกสิบบริบูรณ์ แจกแลกวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

com_60fcom_60b

ครั้งที่ 2 ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา จ่ายแลก วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

com_somdejya_50fcom_somdejya_50b
com_somdejya_500fcom_somdejya_500b

ครั้งที่ 3 ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จ่ายแลกวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๕

com_queen_1000fcom_queen_1000b

ครั้งที่ 4 ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในวาระครบ ๑๒๐ ปี กระทรวงการคลัง จ่ายแลกวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๘

com_mof120_10fcom_mof120_10b

ครั้งที่ 5 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จ่ายแลกวันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๓๙ (แบงก์ 500), ๓ ธันวาคม ๒๕๓๙ (แบงก์ 50) , ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๙ (แบงก์ 500 แบบพิเศษ)

com_50y_500fcom_50y_500b
com_50y_50fcom_50y_50b
com_50ypolymer_500bcom_50ypolymer_500f

ครั้งที่ 6 ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ จ่ายแลกวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

com_72y_1000fcom_72y_1000b

ครั้งที่ 7 ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ ๕๐ ปี จ่ายแลกวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓

com_50wedding_50fcom_50wedding_50b
com_50wedding_500000fcom_50wedding_500000b

ครั้งที่ 8 ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธนบัตรไทย จ่ายแลกวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๕

com_100y_100fcom_100y_100b

ครั้งที่ 9 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗  จ่ายแลกวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗

com_100qfcom_100qb

ครั้งที่ 10 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ จ่ายแลกวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

com_60y_60fcom_60y_60b

ครั้งที่ 11 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จ่ายแลกวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

com_80f    com_80b

ครั้งที่ 12 ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ 60 ปี พุทธศักราช 2553 จ่ายแลกวันที่ 4 พฤษภาคม 2553

100_f_com  100_b_com

ครั้งที่ 13 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จ่ายแลกวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

commemo_13f_84commemo_13b_84

ครั้งที่ 14 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จ่ายแลกวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

100_60_f  100_60_b

ครั้งที่ 15 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จ่ายแลกวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

q80_f q80_b

ครั้งที่ 16 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จ่ายแลกวันที่ 2 เมษายน 2558

com_prs_f com_prs_b

ครั้งที่ 17 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 จ่ายแลกวันที่ 9 มิถุนายน 2559

banknote-70b_small banknote-70f_small

ครั้งที่ 18 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จ่ายแลกวันที่ 11 สิงหาคม 2559

b500_q84f_small b500_q84b_small

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2560,15:25   อ่าน 908 ครั้ง