งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ห้องคอมพิวเตอร์

**งานประชาสัมพันธ์ห้องคอมพิวเตอร์

1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียน

2. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

3. จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของห้องสมุดให้ทันต่อเทคโนโลยี