งานด้านการเรียนการสอน
งานด้านการเรียนการสอนห้องคอมพิวเตอร์

**งานด้านการเรียนการสอนห้องคอมพิวเตอร์

1. จัดหาโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน

2. ให้คำแนะนำ ปรึกษาในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ

3. ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

4. ฝึกอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน

5. จัดแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก่นักเรียน