กฎระเบียบ
กฎระเบียบการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์

กฎระเบียบการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์

1.  ห้ามเล่นเกมส์ หรือคำสั่งอื่นใดนอกเหนือจากคำสั่งของผู้สอน

 2.  ห้ามเปิดรูปภาพ หรือ Website ที่ไม่เหมาะสม

 3.  ห้ามนำแผ่นดิสก์หรือแผ่นซีดีเข้ามาในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาต

 4.  ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องเรียนคอมพิวเตอร์เด็ดขาด

 5.  ห้ามส่งเสียงดัง เปิดเพลง หรือวิ่งเล่นในห้องเรียนคอมพิวเตอร์

 6.  ห้ามนำอุปกรณ์ใดๆ ออกนอกห้องคอมพิวเตอร์ โดยเด็ดขาด

7.  หากมีการฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษ โดยจะถูกตัดคะแนนการใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

ระเบียบการตัดคะแนนการใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

1. ถ้าทำผิดระเบียบ    1 ครั้ง จะตัดครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน

2. ถ้าทำผิดระเบียบถึง 3 ครั้ง จะแจ้งให้ครูประจำชั้นทราบ

3. ถ้าทำผิดระเบียบถึง 4 ครั้ง จะแจ้งให้ฝ่ายปกครองทราบ

4. ถ้าทำผิดระเบียบถึง 5 ครั้ง จะแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ

5. ถ้าทำผิดระเบียบถึง 6 ครั้ง จะไม่อนุญาตให้ใช้ห้องตลอดปีการศึกษานั้น