ประวัติ
ประวัติ

ห้องสมุดโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  เป็นห้องสมุดโรงเรียนขนาดกลาง  เปิดให้บริการ   ได้แก่ นักเรียน   อาจารย์  เจ้าหน้าที่และบุคลากร  เพื่อเข้าศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และเพื่อความบันเทิงในด้านการอ่าน  ห้องสมุดได้พยายามจัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่ตรงกับความต้องการ          มีความหลากหลาย  และทันสมัยที่สุดมาให้กับผู้ใช้  ทั้งนี้เพื่อเกิดการเรียนรู้อย่างไร้ขอบเขต          อันเนื่องมาจากการอ่านและการศึกษาค้นคว้า  จึงอาจกล่าวได้ว่าห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ได้เล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุด และมีนโยบาย              ที่จะพัฒนาให้ห้องสมุดมีความหลากหลายทั้งด้านเนื้อหาของวัสดุสารสนเทศที่ออกให้บริการทั้งสื่อในรูปแบบของหนังสือ  และสื่อดิจิตอล  เช่น  อินเตอร์เน็ต  วีดีโอ  ฯลฯ  พร้อมกันนี้จะต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั่วไปของห้องสมุดให้มีความสวยงามและมีชีวิตชีวา  มิใช่เป็นเพียงห้องเก็บหนังสือที่ถูกละเลยเท่านั้น  ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนหันมาใช้ห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น  รวมถึงฝึกนิสัยรักการอ่าน  และมารยาทในการใช้ห้องสมุด  ซึ่งนักเรียนจะต้องนำไปใช้ในอนาคต  ทั้งนี้เชื่อว่านักเรียนโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  จะมีห้องสมุดที่น่าใช้  ทันสมัย  และเป็นแหล่งสำหรับศึกษาค้นคว้าที่มีความหลากหลายอย่างแท้จริง