งานวิเคราะห์จัดหมวดหมู่
งานวิเคราะห์จัดหมวดหมู่

งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการสารสนเทศ

}  1.  วิเคราะห์เลขหมู่  DC.  หนังสือภาษาไทย

}  2.  วิเคราะห์เลขหมู่  DC.  หนังสือต่างประเทศ

}  3.  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของหนังสือจากฐานข้อมูล  OBEC  LIBRARY