จำนวนสมาชิกห้องสมุด
จำนวนสมาชิกห้องสมุด

งานบริการของห้องสมุด 

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

1.  งานบริการต่ออายุสมาชิก/สมัครสมาชิกใหม่

สมาชิกของห้องสมุด ประจำปีการศึกษา  2555

ปัจจุบันห้องสมุด  ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 1,395   คน  ตามรายละเอียดในตาราง

 

ตารางที่  1  สถิติจำนวนสมาชิกของห้องสมุดแยกเป็นระดับชั้น

 

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5   

ม.6

อาจารย์

รวม

272

261

240

228

181

160

53

1,395