เป้าหมาย คติพจน์
เป้าหมาย คติพจน์

เป้าหมาย

                  ห้องสมุดเป็นแหล่งปฏิรูปการเรียนรู้ที่สำคัญ  โดยเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีระบบการบริหารจัดการ  และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย  ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

 

คติพจน์

                หนังสือ  คือ  เพื่อนชีวิต