ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 พ.ย. 56 ถึง 07 ธ.ค. 56 ประกวดวาดภาพห้องสมุดยุคอาเซียน 6 พ.ย.56 - 7 ธ.ค.56
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จัดประกวดวาดภาพห้องสมุด  ในหัวข้อ ห้องสมุดยุคอาเซียน  แยกเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย  ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 56 - 7 ธ.ค.56
รางวัลชนะเลิศ  
1. ของรางวัล
2. ใบเกียรติบัตร
3. บัตรคูปองซื้อของสหกรณ์โรงเรียน  ราคา  200  บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1. ของรางวัล
2. ใบเกียรติบัตร
3. บัตรคูปองซื้อของสหกรณ์โรงเรียน  ราคา  100  บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1. ของรางวัล
2. ใบเกียรติบัตร
3. บัตรคูปองซื้อของสหกรณ์โรงเรียน  ราคา  50  บาท
(ส่งผลงานได้ที่  ครูอัตถจริยา  มุงคุณ  บรรณารักษ์ห้องสมุด)

11 มิ.ย. 56 ถึง 31 ส.ค. 56 ประกวดวาดภาพหัวข้อการอ่านด้วยรักจากแม่
ประกวดวาดภาพหัวข้อการอ่านด้วยรักจากแม่
04 มิ.ย. 56 ถึง 31 ส.ค. 56 ประกวดวาดภาพ หัวข้อช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวด้วยรักจากแม่
04 มิ.ย. 56 ถึง 30 ก.ย. 56 ประกวดส่งภาพถ่ายรักการอ่าน
งานบริการ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
01 มิ.ย. 56 ถึง 31 มี.ค. 57 ลงทะเบียนหนังสือ โปรแกรม OBEC LIBRARY
งานบริการ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
01 พ.ค. 56 ถึง 31 ม.ค. 57 ตรวจสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
01 พ.ค. 56 ถึง 31 ส.ค. 56 สมัครสมาชิกห้องสมุด ปีการศึกษา 2556
01 พ.ค. 56 ถึง 30 ก.ย. 56 ลงทะเบียนเลขประจำตัวนักเรียนใหม่