ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์